Ilmu Tafsir MA (Agama) Kelas 10

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 mengenai Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI lewat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempublikasikan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari; al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Ilmu Tafsir MA (Agama) Kelas 10

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di abad global mengalami pergantian yang sungguh cepat dan susah diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah mesti bisa mengantisipasi cepatnya pergantian tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai etika pada akseptor didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat, dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa tetapi tetap dapat menjadi pemain drama di zamannya.
Untuk bukunya bisa kamu download Buku Tafsir Kelas X MA